Coming to an app store near you?

wikileaks app screenshot